Kde nás najdete

GPS: N 50°25.00425′, E 16°9.93435′

Kontakty

Adresa: Společné cesty – z.s.
Hurdálkova 147, 547 01 Náchod

Telefon: 727 919 937

E-mail: socialni@spolecnecesty.cz

Web: www.spolecnecesty.cz

Co Vám můžeme nabídnout?

Nabídka služeb osobní asistence zajišťovaná Společnými cestami – z.s. v Náchodě

Sociální služba osobní asistence zajišťuje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů tyto základní činnosti:

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

Náplň činnosti: příprava a podání teplého hotového jídla příprava a podání pečiva (namazání a obloha) příprava a podání teplých a studených nápojů

 1. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

Náplň činnosti: Úkony zahrnují činnosti od připomenutí sledu jednotlivých úkonů oblékání a svlékání přes různé stupně podpory až po vykonání činnosti asistentem. Osobní asistent ponechává prostor uživateli, aby úkony, které sám zvládá, mohl vykonávat.

 1. Pomoc při prostorové orientaci,samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

Náplň činnosti: Úkon zahrnuje činnosti při poskytnutí podpory při chůzi po místnosti i venku. Zahrnuje doprovod při vycházkách s uživatelem. Trasa vycházky je stanovena vždy po domluvě s uživatelem s ohledem na jeho možnosti pohybu, fyzickou kondici a aktuálním stavu počasí. Osobní asistent nesmí vystavit uživatele ani sebe riziku prochladnutí či pádu na kluzkém terénu. Pokud uživatel i přes upozornění osobního asistenta na taková rizika trvá na vycházce, musí se provést o tom písemný záznam s poučením a podpisem uživatele.

 1. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Náplň činnosti: Úkon zahrnuje přesuny uživatele z lůžka či židle na vozík a zpět. Osobní asistent při tomto úkonu dbá na bezpečnost uživatele i svou dodržováním zásad bezpečné manipulace, ve které byl proškolen. Pokud je uživatel schopen podat instrukce k přesunu, asistent je respektuje.

b)  Pomoc při osobní hygieně

 1. Pomoc při úkonech osobní hygieny

Náplň činnosti: Úkony zahrnují činnosti od připomenutí sledu jednotlivých úkonů umývání přes různé stupně podpory až po vykonání činnosti asistentem. Osobní asistent musí ponechat prostor uživateli, aby úkony, které sám zvládá, mohl samostatně vykonat. Při koupeli dbá asistent na přiměřené tempo, aby při koupání nedošlo k prochladnutí uživatele.

 1. Pomoc při použití WC

Náplň činnosti: Pomoc spočívá od doprovodu na WC, použití toaletního křesla, podložní mísy použité v lůžku až po výměnu inkontinenčních pomůcek. Služba nezajišťuje výměnu a proplach permanentních močových katetrů.

c) Pomoc při zajištění stravy

 1. Pomoc při přípravě jídla a pití

Náplň činnosti:Pomoc při přípravě jídla spočívá v připomínání postupu přípravy, kdy si jídlo připravuje uživatel sám a potřebuje při tom dohlédnout na správný postup. Pomoc zahrnuje také potřebnou podporu při technologickém zpracování potravin – např. otevírání konzerv, lahví, krájení, mletí, na které uživateli nestačí vlastní síly, za předpokladu, že lehké postupy zvládne sám uživatel. Pokud uživatel vaření sám nezvládne s touto minimální pomocí, je nutné opatřit jídlo již hotové v rámci úkonu nákup. Pokud uživatel vyžaduje dietní stravování a jeho přípravu nezvládne s popsanou minimální dopomocí, je rovněž stravování zajištěno nákupem dietní stravy již uvařené.

d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti.

 1. Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí

Náplň činnosti:Úkon zahrnuje běžný úklid domácnosti v prostorách, které uživatel využívá ke svému aktuálnímu pobytu během poskytování služby a po úkonech, které byly zajišťovány prostřednictvím osobní asistence; uživatel se podle svých možností na úklidu podílí společně s asistentem.

 1. Nákupy a běžné pochůzky

Úkon je zajišťován v tomto rozsahu:

 • nákup zboží, služeb, zajištění úhrad prostřednictvím poštovních služeb, zakoupení léků apod
 • nákup zboží asistentem nebo pomoc s přepravou nákupu do 10 kg váhy (složitelného ma do dvou nákupních tašek) a rozměru nepřesahujícího 1m3 – větší a těžší břemena musí být dopravena pomocí hrazené dopravy uživatelem

e) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 1. Pomoc a podpora rodině při péči o dítě

Náplň činnosti: Úkon zahrnuje činnosti při pomoci s péčí o dítě rodiči, který je uživatelem služby osobní asistence.   Do tohoto úkonu je zahrnuto i základní poradenství   – poskytnutí informací o druzích sociálních dávek, zdravotnické a psychologické pomoci, speciálním pedagogickém poradenství, dalších druzích sociálních služeb a kompenzačních pomůckách. Úkon zahrnuje např. vyzvednutí dítěte uživatele služby ze školského zařízení a jeho doprovod do domácnosti uživatele, pomoc při úkonech péče o dítě, kterou nezvládá rodič, který je uživatelem služby. Nezahrnuje hlídání dítěte bez účasti rodiče – uživatele služby.

 1. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Náplň činnosti: Začleňování do společnosti napomáháme poskytováním služby během pobytu ve školní družině, v kroužcích, při výletech a všech zájmových činnostech jak dětí tak i dospělých. Děti podporujeme i v domácí přípravě na školní vyučování.

 1. Pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Náplň činnosti:

motorické dovednosti: nácvik a upevňování změny polohy (sed, leh, stoj), procvičování chůze samostatné nebo s použitím kompenzačních pomůcek – hole, berlí, chodítka, nácvik přesunu na vozík apod.

procvičování drobných pohybů prstů – zapínání knoflíků, zipů,úchop lžíce, příboru, tužky, sklenice apod.

Základní procvičení těla vleže, vsedě, ve stoji, dechová cvičení

psychické dovednosti: procvičování paměti, cvičení orientace místem a časem, vyprávění, zpívání sociální dovednosti: nácvik komunikačních dovedností (využívání různých způsobů komunikace), nácvik vlastnoručního podpisu a psaní (využívání techniky pro psaní – počítač, mobilní telefon apod), nácvik obsluhy domácích spotřebičů, nácvik využívání dopravních prostředků apod.

f)  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 1. Doprovázení do školy, školského zařízení zaměstnání, k lékaři na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Úkon obsahuje zajištění podpory během cesty tam i zpět Úkon je zajišťován v tomto rozsahu:

 • doprava pěší
 • veřejnými dopravními prostředky
 • asistence při využití sanitního vozu
 • asistence při využití taxi služby

g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 1. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

Náplň činnosti: Pomoc v komunikaci při návštěvách úřadů – pomoc s vyplněním formulářů, žádostí při obtížích uživatele služby se psaním (za obsah textu je zodpovědný uživatel, služba neposkytuje právní poradenství, pouze ho pomůže na přání zprostředkovat)

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Náplň činnosti: Pomoc při zajištění služeb kadeřníka, pedikéra, pomoc při obstarávání dokladů, vyzvednutí lékařských předpisů, věcí z čistírny apod.

Základní sociální poradenství zahrnuje informace:

 • o nároku na sociální dávky a předání kontaktu na příslušné úřady k podání žádosti a k řešení konkrétní životní situace situace
 • o dalších typech sociálních služeb, které je možné k řešení životní situace využívat
 • předání kontaktů na dostupné služby
 • informace o možnostech využití kompenzačních pomůcek

Co Vám zajistíme vždy?

Při poskytování služby o svátcích, sobotách, nedělích a situacích při nedostatku personálu (například v době epidemického výskytu nemocí) nebo kalamitní situaci v dopravě zajišťuje služba svým klientům péči o základní životní potřeby v tomto rozsahu:

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 2. Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 3. Pomoc při prostorové orientaci,samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 4. Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) Pomoc při osobní hygieně

 1. Pomoc při úkonech osobní hygieny
 2. Pomoc při použití WC

c) Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 1. Pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí – jen údržba základního pořádku po provedených úkonech v péči při zajištění stravy a hygieny (umytí použitého nádobí, úklid povrchů a podlahy při jejich znečištění při provádění úkonů)
 2. Nákupy a běžné pochůzky – jen zajištění nákupu teplé a studené stravy k bezprostřední konzumaci